woensdag, 27. januari 2021 – 9:21
‘Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 23,4 miljard euro uit te geven. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen. Hier geven we respectievelijk 13,6 miljard euro en 5,8 miljard euro aan uit. De schattingen zijn meer onzeker dan normaal. Duidelijk is dat de pandemie voor Nederland ongekende economische effecten heeft, waarbij onbekend is hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt’, zegt Nathalie van Berkel lid van de Raad van Bestuur.

Werkloosheid

UWV heeft in 2020 ruim 0,5 miljard euro meer uitgegeven aan WW-uitkeringen dan in 2019. Op basis van CPB-ramingen verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 met circa 100.000 stijgt. De kosten komen hiermee dit jaar uit op totaal 5,8 miljard euro, een toename van bijna 1,6 miljard euro.

NOW

De coronacrisis leidt er toe dat UWV tijdelijke maatregelen uitvoert om banen in Nederland te behouden. Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betaalt UWV aan werkgevers een deel van de lonen door. In 2020 heeft UWV circa 14,3 miljard euro uitgekeerd. En voor 2021 worden de kosten vooralsnog geschat op 3,3 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschikheidswetten blijft vrijwel constant. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en een daling bij de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Doordat een WIA uitkering gemiddeld hoger is dan een WAO-uitkering en door de indexering stijgen de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro in 2021.

Ziekte en zorg

Gemiddeld over een heel jaar is het aantal Ziektewet-uitkeringen in 2020 toegenomen met 9.000. De kosten zijn gestegen met 200 miljoen euro. In 2021 zal het gemiddeld aantal Ziektewet-uitkeringen  met nog eens 3.000 toenemen. De kosten stijgen hierdoor dit jaar met  ruim 90 miljoen euro. Verklaring hiervoor is dat door verschuivingen van publiek verzekering naar het eigenrisicodragerschap en vice versa, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het toegenomen aantal werkenden en de uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis meer mensen dan voorheen vallen onder de publieke Ziektewet.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

UWV voert sinds 1 januari 2020 de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit. Deze vergoedingen aan werkgevers bedragen 381 miljoen euro in 2020. Schatting is dat in 2021 418 miljoen euro wordt uitgekeerd aan werkgevers. Sinds dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als een werkgevers minder dan 25 werknemers heeft. In 2021 verwacht UWV 21 miljoen euro uit te keren aan deze nieuwe compensatieregeling.