Persoonlijke ondersteuning

Dienst Toeslagen wil aanvragers zo goed mogelijk informeren en helpen bij het tijdig doorgeven van de juiste gegevens over hun inkomen. Het aanvragen en wijzigen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen online geregeld en aangevraagd worden. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij balies, in bibliotheken en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Dienst Toeslagen mee samenwerkt. Door te investeren in het uitbreiden van het aantal maatschappelijk dienstverleners ontstaat een fijnmaziger netwerk van ondersteuners. Dat zorgt ervoor dat iemand die persoonlijke ondersteuning wil bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen minder verder hoeft te reizen.

Tegengaan niet-gebruik

Jaarlijks ontvangen 5,5 miljoen huishoudens één of meerdere toeslagen per maand. Er is echter nog steeds een groep mensen die wel recht hebben op toeslagen, maar er, bewust of onbewust, geen gebruik van maken. Juist nu mensen te maken hebben met gestegen prijzen en een hogere energie rekening vindt Staatssecretaris het belangrijk dat iedereen die in aanmerking komt voor toeslagen daar ook gebruik van maakt. Dat geldt niet alleen voor mensen met de laagste inkomens maar ook voor de middeninkomens. Om mensen te stimuleren een toeslag aan te vragen komt Dienst Toeslagen volgend jaar met een programma om dit zogenaamde ‘niet-gebruik’ aan te pakken. Zo worden om de bekendheid van toeslagen verder te vergroten samen met andere organisaties gerichte acties en campagnes uitgevoerd. Bovendien worden mensen die contact hebben met Dienst Toeslagen of de Belastingdienst pro actief gewezen op het eventuele recht op toeslagen.

Alert op aanpassingen in persoonlijke situatie

Mensen krijgen maandelijks een voorschot als tegemoetkoming in de kosten voor de zorgpremie, huur, zorg of opvang van hun kinderen. Voor het overgrote deel van de mensen die gebruik maken van toeslagen werkt het systeem naar behoren. In de huidige systematiek is het vrijwel onvermijdelijk dat er soms achteraf sprake is van terugvorderingen en nabetalingen. Belangrijk is dat mensen ook zelf zorgen dat de informatie waarop de toeslagen gebaseerd zijn actueel is en wijzigingen in bijvoorbeeld inkomen of gezinssamenstelling zo snel mogelijk door geven. Dat voorkomt  fouten en mogelijke terugvorderingen. Om het verschil tussen voorschot en definitieve toeslag zo klein mogelijk te maken zet Toeslagen meer in op het vroegtijdig signaleren en ontvangers van toeslagen te adviseren actie te ondernemen bij veranderingen in hun situatie of inkomen. Daarvoor is recent de publiekscampagne ‘Check. Pas aan. En door.’ gestart. Toeslagen benadert mensen ook zelf om eventuele fouten te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met wisselende inkomsten.

Jaarplan Toeslagen

In het Jaarplan van de Dienst Toeslagen voor 2023 is vastgelegd hoe de organisatie invulling geeft aan haar taak om bij te dragen aan een financieel gezond Nederland. Toeslagen heeft daarin een belangrijke rol. Door het toekennen van toeslagen worden zorg, wonen en de kosten voor kinderen betaalbaar gemaakt. Toeslagen draagt er zorg voor dat voorschotten tijdig uitbetaald worden, maar ook dat zij bereikbaar is voor mensen die vragen hebben. Alles om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen te maken krijgen met onverwachte terugvorderingen. En als mensen problemen ervaren met het terugbetalen van toeslagen zij kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding.