donderdag, 4. maart 2021 – 8:53 Update: 04-03-2021 9:16
Inflatie stijgt door motorbrandstoffen

De stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van de motorbrandstoffen. In februari lagen de brandstofprijzen 0,7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl in januari motorbrandstoffen 5,4 procent goedkoper waren dan afgelopen jaar. Voor benzine betaalde de consument in februari gemiddeld 1,676 euro per liter en voor diesel 1,354 euro. In januari was dit respectievelijk 1,615 euro en 1,289 euro per liter. Ook de prijsontwikkelingen van kleding en energie hadden een verhogend effect op de inflatie.

Nederland hoogste inflatie eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in februari 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat nog 1,6 procent. De inflatie in de eurozone bleef in februari met 0,9 procent hetzelfde als in januari. Nederland heeft in februari de hoogste inflatie in de eurozone volgens voorlopige cijfers.

Vergelijken

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de inflatie in februari

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in februari, zoals vliegreizen en restaurants. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 7 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.

Dashboard consumentenprijzen

Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. De wijziging van het consumptiepatroon heeft invloed op de inflatie in 2021. In een notitie wordt in detail uitgelegd op welke manier de wegingsveranderingen doorwerken op de inflatie. Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Tevens worden de wegingsaandelen van groepen goederen en diensten in de berekening van de consumentenprijsindex getoond. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.